Welcome to My Blog

Senin, 14 Februari 2011

SEJARAH PUTRI LEUWEUNG LARANGAN


Jaman baheula pisan aya hiji raja gedé, beunghar tur punjul ti raja-raja lian sarta kamashurkeun adil jeung pinter. Tapi sakitu beungharna jeung agungna téh, anjeunna teu acan sugema waé manahna, duméh teu acan kagungan putra, anu baris ngagentos jadi raja.
Hiji mangsa, anjeunna nimbalan Patih ngadamel saém-bara, saha-saha anu bisa ngalandongan Raja sareng Pramés-wari, nepi ka kagungan putra, bakal diganjar duit salaksa dinar jeung imah katut pakaranganana.
Dukun lepus paraji sakti, datang ti mana ti mendi, ngabrul milu saémbara. Tapi hiji ogé taya nu hasil. Dukun teu metu, paraji teu matih, Pandita teu mental, Kangjeng Raja angger teu aya totondénna baris kagungan putra.
Kangjeng Raja ngaraos kalangkung bingungna. Teras baé atuh neneda ka Nu Maha Suci, nangis ngagukguk nyuhunkeun putra anu utama baris pigentoseun ngeréh nagara. Tina ce-ngengna paneda, dina hiji wengi anjeunna ngadangu sora tan katingal, pokna, “Paménta manéh ku Nu Maha Suci bakal dikabul, tapi henteu aya bagja boga anak lalaki, ngan dibéré hiji anak awéwé.”
Henteu sabaraha lilana ti harita Praméswari kagungan putra istri, mulus taya kuciwana, sarta dinamian Putri Éndang Mayang.
Kabingahan Kangjeng Raja taya papadana, malah poéan Putri diparasan, Raja ngayakeun pésta, lilana tujuh poé tujuh peuting, sarta ngulem sakabéh pohaci papayung éta nagara.
Dina waktuna kabéh parapangagung nagara kaasup parapohaci, sumping ngaluuhan kana upacara diparasanana Putri. Ngan aya saurang anu henteu kaulem téh nya éta Nyi Rara Demit anu ngageugeuh hulu dayeuh. Duka kumaha, dumadakan lat baé Kangjeng Raja téh teu émut.
Sanajan teu kaulem, Nyi Rara Demit angger sumping kana upacara parasan Putri. Maksudna taya lian ti arék mulangkeun katugenah ka Kangjeng Raja, pédah asa teu dihargaan, ku cara nyupata Putri dina waktu ngadunga sabada neukteuk buuk orok. Ngan niat Nyi Rara Demit téh kabadé ku salasaurang pohaci, anu kamashurkeun luhur élmuna nyaéta Pohaci Wiru Mananggay. Énggal baé Pohaci Wiru Mananggay téh nyumput dina bokor anu dieusi cai pikeun ngabaseuhan embun-embunan orok anu diparasan téa.
Dina waktuna diparasan, sadayana pohaci ngadungakeun sangkan Nyi Putri jadi istri anu panggeulisna sarta pangdipika-asihna ku saréréa. Na ari palebah giliran Nyi Rara Demit, pokna téh, “Ieu orok patina aya dina kincir tinun; engké lamun geus sawawa, dina sumedeng rumaja putri, bakal raheut leungeun-na ku kincir sarta éta raheut moal beunang diubaran, sabab nya éta anu ngalantarankeun patina.”
Kabéh tatamu anu ngadarangu karagéteun, komo paraistri mah réa anu patinghareruk, tina teu nyangka Nyi Rara Demit bakal nyupataan kitu.
Kangjeng Raja teu iasa sasauran, pameunteuna pias awahing keu reuwas. Komo Praméswari mah, geus lain caturkeuneun deui, nepi ka les baé kapiuhan.
Teu lila, jol Pohaci Wiru Mananggay anu nyumput dina jero bokor téa kaluar sarta nyaur bedas, “Sadayana ulah reuwas, ulah rémpan, kaula anu can nétéskeun cirasa ka ieu orok. Ieu cirasa kapaliasan, watekna panyinglar sagala bahya; tapi tina matihna supata Nyi Rara Demit, pati Nyi Putri téa teu bisa disinglar, ngan bisa digantian ku saré lilana saratus taun. Jadi, di mana Nyi Putri raheut ku kincir, moal tulus pupus, ngan kapiuhan baé, tuluy saré tibra saratus taun lilana; lamun geus jangkep baris digeuingkeun ku putra raja anu kasép tur pinter taya tandingna.”
Ngadangu cariosan Pohaci Wiru Mananggay, Kangjeng Raja katut sadayana anu hadir ngaros lejar deui manahna.
Kacarioskeun sanggeus tujuh welas taun lilana, Kangjeng Raja sareng Praméswari langkung-langkung bingah manahna, duméh Agan Putri mulus taya pisan ririwitna, tur geulis dibéakkeun ku sorangan, éstu taya cawadeunana. Keur geulis téh soméah jeung hadé basa, teu cegikan teu cedihan, berbudi rajin binangkit. Ah, pokona mah putri mustikaning putri, Éndang Mayang téh.
Dina hiji mangsa, Agan Putri ngersakeun jalan-jalan ka luar karaton, diiring ku paraemban. Barang anjog ka hareupeun imah leutik camperenik, Agan Putri ngarasa panasaran kana sora anu kakara kadangu ku anjeunna. Sabada pupuntenan, sup ka jero imah, kasampak aya nini-nini anu keur muterkeun kincir.
Agan Putri teu ngiceup-ngiceup ningali kana kincir, anu ceuk anjeunna mah barang ahéng, da kakara ningali téa.
“Eukeur naon, Nini?” ceuk Agan Putri.
“Eukeur ngincir, Eulis, ngagolongan benang tinuneun!”
“Cing, abdi ngajaran ngincir, meunang teu NIni?”
“Mangga baé, Eulis!” ceuk nini-nini bari ngised diukna saeutik. Gék Agan Putri calik gigireun nini-nini téa. Ceg nyepeng kana gagang kincir. Kakara pisan muterkeun saputeran, ces panangan Agan Putri katojos ku sisi kincir anu geus rogok, kawantu kincir geus butut; rumpuyuk baé kapiuhan.
Nini-nini jeung paraemban pahibut bari tulung-tulungan. Teu lami Kangjeng Raja sareng Praméswari sumping. Barang Kangjeng Raja ningali pameunteu Agan Putri, tétéla lain kapiuhan, tapi kulem tibra pisan. Ras anjeunna émut kana supata Nyi Rara Demit, ti dinya pok sasauran, “Ayeuna mah leuwih hadé ieu Putri bawa baé ka karaton, ulah diceungceurikan, sabab geus nepi kana jangjina keuna ku supata Nyi Rara Demit; Nyi Putri lain kapiuhan, tapi keur kulem tibra.”
Agan Putri énggal baé atuh dicandak ka karaton, dipernahkeun di kamar beunang mapaésan, simbutna sutra déwangga, anggoanana digentos ku nu saraé, sarta dikemitan ku emban-emban.
Teu lami sumping Pohaci Wiru Mananggay anu sakti téa. Barang bréh ningali Putri, Pohaci ngahuleng sakeudeung ngawatek ajianana. Teu lami pok sasauran, “Engké lamun geus jangkep saratus taun, Nyi Putri bakal gugah. Ngan supados henteu bingungeun dina waktosna gugah, kudu aya nu ngawulaan anu geus wawuh. Anu matak sakabéh pangeusi nagara, iwal Kangjeng Raja jeung Praméswari, ku kula arék disirep supaya sararé saratus taun lilana. Kitu deui jeung karaton katut sakabéh eusina. Tah, ayeuna mah Kangjeng Raja sareng Praméswari, geura angkat baé ti dieu, geura ngababakan ngadamel nagara anyar di tempat séjén.”
Pohaci Wiru Mananggay ngawatek sirepna, sakabéh pangeusi nagara sararé harita kénéh. Iwal ti Kangjeng Raja sareng Praméswari. Duanana nurut kana omongan Pohaci Wiru Mananggay, lunta ngantunkeun nagara. Ari karaton anu ditinggalkeunana, harita kénéh ku Pohaci anu sakti téh dipager ku tutuwuhan anu kacida galedéna, nepi ka teu katingali aya karaton di jerona. Nya ahirna mah nelah baé jadi Leuweung Larangan.
Kacaritakeun sanggeus sababaraha puluh taun, éta tempat téh jadi tempat pamoroan, sampalan badak jeung uncal, malah éta tanah patilasan nagara téh geus kaeréh ku hiji raja gedé. Éta raja kagungan putra hiji pameget, teuing ku kasép, satingkah-saparipolahna matak pikayungyuneun baé, jenenganana Pangéran Lingga Wisésa. Ari karesepna kana moro; beunang disebut taya dungus nu kalarung, taya sampalan nu kaliwat. Ari mulih ti pamoroan téh tara teu beubeunangan, kudu baé nyandak banténg atawa uncal.
Dina hiji poé, morona anjog ka Leuweung Larangan téa. Teu ku hanteu atuh, harita mah morona téh teu beubeunangan pisan. Tuluy baé timbul karepna hayang asup ka jero Leuweung Larangan. Tapi sakabéh pangiringna taya nu wanieun milu, lantaran éta leuweung téh loba kacaturkeunana. Leuweung anu kacida angkerna, dijaga ku dedemit jeung siluman-silemin.
Mulih ka karaton, sawewengi Pangéran Anom henteu kersa kulem, panasaran ku Leuweung Larangan. Sanggeus asak dimanahan, isukna Pangéran Lingga Wisésa nganggo anggoan kaperjuritan; nyungkelang pedang pusaka. Sanggeus tarapti, jut lungsur ti kaputran, clak tumpak kuda, Si Barong, ulesna dawuk ruyung, kuda anu geus biasa dibawa ka pangperangan.
Gancangna kuda digitik, derengdeng lumpat sataker tanaga. Jog baé ka sisi Leuweung Larangan. Pangéran Anom ngawatek ajianana, teu sakara-kara leuweung téh kawas nu muka, méré jalan ka Sang Pangéran.
Pangéran Anom tuluy lebet ka Leuweung Larangan; bréh baé aya karaton kacida agréngna. Di palebah lawang sakéténgna aya dua welas perjurit anu ngajaraga, nyorén pedang nyekel tumbak. Tapi kabéh sararé. Malah komandanna mah, anu berengos, nyarandé kana pilar bari nulak cangkéng, ari panonna peureum, kérékna sugar-segor.
Pangéran Anom lebet ka jero karaton. Ti palebah kamar anu pantona nutup, papaésna béda ti nu séjén sarta leuwih éndah jeung leuwih hurung-hérang, anjeunna ngarandeg. Lalaunan pantona dibukakeun. Ari bray téh muka, Pangéran Anom olohok sajongjongan. Éta kamar eusina istri wungkul, lolobana mah kawasna bangsa emban, sararé ngurilingan hiji pajuaran anu alus kabina-bina.
Pangéran Anom haténa ratug tutunggulan. Tuluy angkat lalaunan nyaketan pajuaran. Bréh katingal aya istri anu kacida geulisna, kulem tibra. Haté Pangéran beuki ratug baé, aya rasa suka pacampur jeung risi. Sukana asa mendakan istri anu salami ieu dianggo panyileukan, ari risina sieun ditampik ku nu geulis tanding pohaci.
Beuki diteuteup ditelek-telek, beuki ngaraos lalanjung baé. Tina bakating ku bogoh ka Agan Putri, tapi sieun ditampik, rumpuyuk baé kapiuhan sarta nyuuh kana sisi pajuaran. Pananganna anu katuhu nyampay kana panangan Agan Putri.
Teu lami hiliwir angin panghurip nebak ka jero puri ku kawasana Pohaci Wiru Mananggay. Sakur anu katebak, patingkulisik nyararing tina saréna. Manahoréng geus datang kana mangsana, béak supata Nyi Rara Demit.
Kulisik Agan Putri gugah. Ari bréh téh ningali ka beulah katuhu, aya pameget keur nyuuh kana sisi kasur, pananganana nyampay kana panangan anjeunna. Agan Putri henteu geruh, da tos diwartosan ku Pohaci Wiru Mananggay dina impénan. Éta pameget téh raja-putra anu baris jadi carogéna.
Kulisik Pangéran Anom lilir. Teup paadu teuteup. Duanana ngaraos kajamparing asih, kapentang panah katresna.


PIDATO PERINGATAN HARI HIV/AIDS SEDUNIA


Assalamualaikum wr.wb
Salam sejahtera untuk kita semua.
Hari ini adalah  hari yang sangat penting bagi kita khususnya kita sebagai anak remaja, dan pastinya moment ini juga bisa dijadikan cerminan untuk masa depan, karena pada kesempatan ini kita akan memperingati Hari AIDS Sedunia.
Sebagai bukti rasa syukur kita kepada tuhan, marilah kita menundukan kepala sejenak untuk bardoa agar saudara-saudara yang telah meninggalkan kita dan yang terkena penyakit HIV/AIDS di beri kesembuhan dan kita juga selalu diberi kesehatan.
AIDS adalah kumpulan gejala-gejala penyakit atau Sidrom yang disebabkan oleh Virus HIV yang menyerang kekebalan tubuh sang penderitanya. Begitu ganasnya AIDS ini hingga Badan Kesehatan Dunia/WHO merasa perlu menetapkan 1 hari dalam setiap tahunnya sebagai hari AIDS sedunia. Awal pertama kali ditemukan virus HIV ini pada sebuah Negara kecil di Benua Afrika dan hingga pada saat ini kita dapat menemukan di seluruh dunia para penderita HIV/AIDS sehingga WHO telah menetapkannya sebagai bahaya Pandemi atau “mendunia”. AIDS pertama kali ditemukan di Indonesia pada bulan Mei 1987 di pulau Dewata Bali pada seorang wisatawan asing yang kini telah meninggal dunia. Kasus penularan HIV/AIDS ini paling sering melalui hubungan seks bebas serta penggunaan jarum suntik pada pengguna NARKOBA. Hingga saat ini jumlah penderita HIV/AIDS di dunia maupun di Indonesia sendiri sangat sulit dipastikan, sebab jumlah penderita yang timbul dipermukaan diperkirakan jauh lebih sedikit dari yang tidak terekspose (Fenomena gunung Es). Hingga tahun 2006, jumlah penderita HIV dan AIDS di Indonesia tercatat sekitar 11.165 orang dan angka itu diyakini masih jauh dari jumlah yang sebenarnya. Berdasarkan estimasi Depkes pada tahun 2002, terdapat sekitar 90.000 sampai 130.000 orang Indonesia yang telah tertular virus HIV yang penularnya dalam empat tahun terakhir ini banyak melalui narkoba suntik dan sek bebas. Di Sulsel sendiri diperkirakan hingga tahun 2004 ini sekitar 3.000 orang penderita HIV/AIDS sedangkan yang tercatat di Dinas Kesehatan Sulsel baru sekitar 284 orang dan pada Komisi Pemberantasan AIDS (KPAD) Sulsel baru sebanyak 62 yang positif HIV sejak tahun 1994 di temukan di sulsel sudah sebanyak 26 orang yang meninggal. Data Dari RS Wahidin Sudirohusodo Sendiri memperlihatkan bahwa pada tahun 2004 saja tercatat ada 29 pasien yang dirawat akibat penyakit HIV AIDS tersebut dan meningkat tajam pada tahun 2005 sebanyak 70 pasien.Dari segi kesehatan bahaya penularan HIV/AIDS ini amat sangat meresahkan. Dewasa Tahun 2002, sumbangan narkoba suntik (injecting drugs use) pada kasus HIV berkisar antara 30 sampai 34%, tapi sampai Juni tahun 2007 ini laporan Depkes menunjukkan bahwa proporsi ini naik menjadi 54,9%Disinilah peran KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) dan BNN (Badan Narkotika Nasional) perlu makin ditingkatkan. Kinerja kedua lembaga ini diharapkan dapat terus meningkat demi mengurangi jumlah penderita HIV AIDS di bumi pertiwi ini.Dari segi ekonomi dapat dibayangkan banyaknya produktivitas yang hilang dari para penderita HIV/AIDS yang sakit maupun yang telah meninggal dunia
Kita sebagai remaja yang tau akan masa depan, seharusnya kita menjunjung tinggi akan kesadaran bahaya penyakit ini, karena sudah banyak sekali saudara-saudara kita yang dinyatakan positif terinfeksi oleh penyakit ini dan tidak sedikit pula yang meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena remaja-remaja di Negara kita ini telah terjerumus kedalam pergaulan bebas yang mengakibatkan terpengaruhinya jati diri kita oleh budaya barat yang negatif. Dengan pengaruh-pengaruh negatif inilah kita menjadi tau narkoba dan seks bebas, karena memang hampir sebagian besar penyakit ini disebabkan oleh seks bebas. Penyakit ini juga dapat menular melalui para pengguna jarum suntik narkoba, bisa juga saat memasang tato pada tubuh kita,dan pada saat menggunakan narkoba. Agar kita tidak terserang virus HIV, maka kita harus bisa menjaga diri dan keimanan kita supaya tidak tergoda oleh rayuan negatif yaitu dengan cara harus pandai-pandai dalam memilih teman dan lingkungan tempat bermain, karena teman juga yang dapat memotifasi dan mempengaruhi kita dalam membentuk jadi diri kita yang sebenarnya, jadi kita tidak boleh asal-asalan dalam memilih teman, tetapi kita juga harus sanggup membawa teman kita kejalan yang baik, supaya kita dan teman-teman kita terhindar dari pemakaian narkoba dan tidak melakukan hubungan di luar nikah (seks bebas), terlebih lagi harus rajin beribadah kepada tuhan, agar kita selalu diberi perlindungan dan selalu berada di jalanNya.Kita juga sebagai remaja yang baik harus bisa menjaga nama baik keluarga, dan lingkungan sekitar agar menjadikan Negara ini sebagai Negara yang bersih dari panyakit HIV/AIDS.
            Selamat hari AIDS sedunia, semoga kita dapat mengambil hikmah dari semua yang telah kita pelajari,  kita juga harus sadar akan diri sendiri dan bahaya dari penyakit ADIS dan bagaimana cara-cara menghindarinya,semoga rahmat Tuhan YME senantiasa menyertai usaha kita dalam memantapkan diri untuk memandang kedepan. Sekian dari saya, dan terimakasih atas partisifasinya.
Wassalamualaikum wr.wb

Wawancara Memperkuat Ukhuwah Islamiyah Dalam Pergaulan Remaja Bersama Sohibin M.Si S.Ag M.Ag


     Sohibin M.Si S.Ag M.Ag   :
    Memperkuat Ukhuwah Islamiyah Dalam Pergaulan Remaja
    
ZA       : Apa pandangan bapak terhadap perilaku kaum remaja sekarang barkaitan dengan pandangan islam?
SH      : Ya, memang ada sedikit kekhawatiran karena pengaruh gelobalisasi dan pengaruh perkrmbangan teknologi di era modern ini yang tidak dimanpaatkan secara maksimal oleh kaum remaja sekarang,mengakibatkan ada beberapa dampak negatif,antara lain mempengaruhi karakter remaja yang harus di arahkan lebih cenderung kepada akhlakq yan g mulia,di sisi lain memang remaja saat ini berpikir maju seiring perkembangan zaman namun  harus di pergerak lagi mana yang islami dan mana yang bersifat modern.
ZA      : Lantas bagaimana tanggapan bapak untuk memperkuat ukhuwah islamiyah dikaum remaja sekarang?
SH      : Ukhuawan itu persaudaraan, islamiyah berlandaskan islam, seharusnya yang paling penting dalam bahasa agama adalah taaruf mengenal paling tidak perkataan secara pribadi dan saling mengenal silaturahmi, dalam arti mengenal individu, antar kelompok, dan juga mengenal islam sehingga akan terwujudlah ukhuwah islamiyah, jadi gaulnaya kita berlandaskan dengan nilai ajaran islam.dan untuk mewujudkanya perlu banyak mencari ilmu terutama memperdalam tentang nilai-nilai ajaran islam baik itu tentang akidah,sari’ah, dan akhlaqul karimah.
ZA       : Tetapi pak, bukankah remaja sekarang sudah terpengaruhi teknologi seperti yang bapak bilang tadi, sehingga apa yang menyebabkan anak remaja saat ini lebih memilih hal-hal yang negatif dibandingkan dengan hal-hal yang positif?
SH       : Ya, yang pertama secara fisikologis karena memang perkembangan fisik remaja itu sendiri yang mengalami pertumbuhan juga mengalami perkembangan dalam pemikiran, tetapi mungkin karena ketidak stabilan intelektual disitulah emosional menguasai, seharusnya bagaimana menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sepiritual, minimal tiga kecerdasan ini harus mewarnai, mengikuti perkembangan kecerdasan fisik sehingga tidak begitu banyak menimbualkan prilaku negatif, jangan hanya mengandalkan kecerdasan emosional yang akan menjerumuskan kepada prilaku negatif. Jadi intinya ketiga kecerdasan ini harus ditingkatkan di kalangan remaja saat ini, ya begitulah penyebabnya menurut bapak.
ZA       : Jadi memang banyak cara yang dilakukan untuk mencegah hal-hal negatif di kalangan remaja, tapi apakah mungkin cara itu efektif untuk dilakukan?dan kalau misalnya tidak efektif , cara apa yang paling efektif untuk dilakukan itu seperti apa?
SH      :Yang paling dominan remaja saat ini harus pintar-pintar dalam mamilih lingkungan itu yang lebih efektif gitu, yang kedua harus bisa melihat figur itu sendiri. Nah dengan adanya lingkungan yang kondusif, figur yang ideal dan juga bisa memahami remaja, ini paling tidak menjadi sebuah solusi yang efektif dalam mengurangi kenakalan remaja.
ZA       : Iya menurut saya pribadi cara itu memang sangat efektif, sekarang pertanyaanya kapan seharusnya ukhuwah islamiyah itu diterapkan?
SH       : Ya, seharusnya sejak kecil, artinya sejak masuk dunia kanak-kanak, nah disitu memang cara yang lebih efektif untuk dilakukan karena masih merupakan pembelajaran bagi pertumbuhan karakteristik anak juga bisa menjadi modal supaya dapat menjadi remaja yang cerdas dan berbudi pekerti yang baik dan tidak terjerumus ke hal-hal negatif seperti yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Jadi memang faktor keluarga yang sangat dominan untuk pembentukan jati diri remaja.
ZA       : Nah dimana sih lingkungan yang menurut bapak paling baik untuk menjadikan para remaja menumbuhkan rasa ukhuwah islamiyah?
SH       : Ya kalau ditinjau dari segi pendidikan lingkungan yang mendukung itu adalah lingkungan yang bernuansa agamis, pertama di dalam keluarga bagaimana lingkungan rumah itu menjadi sebuah lingkungan yang dapat mendukung terhadap munculnya rasa kekeluargaan, saling menghormati, saling menghargai juga nilai-nilai keagamaan pun disitu muncul dengan pengaturan waktu dan bisa dijadikan lingkungan yang kondusif, yang kedua ya lembaga pendidikan itu sendiri, lebih khusus kepada pendidikan keagamaan yaitu di pesantren, nah ini lingkungan-lingkungan yang dipandang positif (mendukung). Kalau melihat sejarah mesjidlah sebagai lingkungan yang efektif  karena disitu fungsi mesjid bisa membina persaudaraan, ukhuwah islamiyah melalui berbagai kegiatan pendidikan dan menjadi tempat silaturahmi yang baik.
ZA       : Tapi kan remaja zaman sekarang sangat sulit melakukan silaturahmi, bahkan teman satu sma saja ada juga yang masih tidak kenal, Jadi kenapa sih anak remaja zaman sekarang tidak mempunyai sifat-sifat ukhuwah islamiyah?
SH       : Awalnya ya memang remaja saat ini suka saling mencela satu sama lain,saling menjelekan, suka menyebut panggilan yang tidak baik kepada orang lain, suka suuzon, suka mencari-cari kesalahan, nah dari berbagai hal ini lah yang menimbulkan kurangnya dan rusaknya sifat ukhuwah islamiyah di kalangan remaja saan ini.
ZA       : Baik pak kita kembali ke faktor lingkungan. Bagaimana sih cara memilih teman agar kita tidak terjerumus oleh hal-hal yang negatif menurut pandangan islam?
SH       : Ya paling tidak kalau kita melihat tanda bagaimana teman yang baik ya kuncinya adalah akhlak mulia, memiliki karakter yang baik, memiliki sifat yang baik, seperti yang tadi tidak pernah mencaci maki itulah hal yang harus diperhatikan kalau kita memilih teman, kalau memang ada teman tidak seperti itu apa salahnya kita memperbaikinya, ya pendekata kita harus memilih teman yang ada manfaatnya untuk kita, ya tentu bukan manfaat negatif yang diambil tetapi tentu saja harus yang positifnya nah jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan.
ZA       : Jadi selain itu berbagai media juga banayak seiring dengan perkembangan zaman, nah melalui media apakah cara yang efektif untuk memperkuat ukhuwah islamiyah?
SH       : Ya memang namaya media itu secara alamiyah berpariasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti halnya mengunakan hand phone, itu juga merupakan media yang bisa dijadikan ukhuwah islamiyah, contohnya kita saling mengingatkan lewat sms, telepon tentunya akan hal-hal yang positif, atau juga facebook yang sudah semua orang tau, itu juga bisa dijadikan media ukhuwah islamiyah. Kata kuncinya adalah tergantung kita yang menggunakannya.
ZA       : Baik pak untuk pertanyaan yang terakhir bagaimanakah caranya kita sebagai generasi penerus untuk selalu mempererat ukhuwah islamiyah antar kaum remaja?
SH       : Kita harus berpegang teguh terhadap apa yang disebut tali agama dan jangan kita tercerai berai, artinya kita harus komitment dengan ajaran islam, sehingga disitu juga berbagai perintah untuk selalu saling memaafkan, saling membantu satu sama lain, saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan berbagai hal positif yang memperkuat ukhuwah islamiyah, yang kedua kita harus mengembangkan dua dimensi kehidupan antara hablum minaullah dan hablum minanas, hablum minaullah bagaimana cara beribadah dengan baik dan hablum minanas bagaimana kita mengembangkan komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif dan saling mengembangkan rasa cinta atau saling memperhatikan, peduli dan saling membantu dalam hal kebaikan dan ketakwaan, supaya hubungan ukhuwah islamiyah tidak hilang dari kalangan remaja.
Keterangan                             :

Narasumber                                         : Sohibin M.Si S.Ag M.Ag
Pewawancara                                        : M. Zaenal Ramdhani As Sidiq
Penulis wawancara                               : Risdani Hanapiah


COME TO MY BLOG AGAINCOME TO MY BLOG AGAIN
Loading...
COME TO MY BLOG AGAINCOME TO MY BLOG AGAIN